PL
EN

Zgromadzenia Delegatów PZŁucz[ 5-09-2021, 08:06 ]

JÓZEF BAŚCIUK NOWYM PREZESEM POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO

1014

 

4 września w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze PZŁucz.

Delegaci na Prezesa związku wybrali Józefa Baściuka znanego w środowisku trenera i organizatora wielu imprez międzynarodowych w Polsce.

Nowy Zarząd tworzy w sumie 9 osób w poprzedniej kadencji było 7.

 

Skład nowych władz:

 

Pater Henryk                          Wiceprezes ds. szkoleniowo - sportowych

Michalski Dawid                    Wiceprezes ds. organizacyjnych

Pomorski Tomasz                  Wiceprezes ds. promocji

Karoń Krzysztof                  Skarbnik

Trzópek Marek          

Bartniak Bogumiła     

Szałańska Małgorzata           

Toczek Zdzisław         

 

Ustępujący Prezes Zygmunt Pluta podziękował zawodnikom, trenerom, pracownikom PZŁucz. wspólną pracę na rzecz rozwoju łucznictwa.

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w Krakowie w dniu 4 września 2021 r.

[ 3-09-2021, 23:14 ]

UCHWAŁA NR 3/9/2021 Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 3 września 2021 roku


§ 1

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zatwierdza zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w Krakowie w dniu 4 września 2021 r.


§ 2

Zmiany dotyczą §9 pkt. 2 i pkt 3.


§ 3


Wykreśla się pkt 4 w §9.


§ 4

Podaje się do wiadomości nowe brzmienie §9 Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego w Krakowie w dniu 4 września 2021 r.
1. Prawo do zgłaszania kandydatów na funkcje Prezesa Związku przysługuje zgodnie z decyzją Komisji Specjalnej Zarządu PZŁucz. ds. członkostwa statutowego w PZŁucz. i uchwałą Zarządu PZŁucz. z dnia 12 czerwca 2021 – mają członkowie statutowi PZŁucz. /kluby sportowe, okręgi/ i same osoby bezpośrednio zainteresowane w ustalonym terminie do dnia 31.05.2021. Podstawą zgłoszenia są formalne wnioski pisemne zgłoszone do biura Związku w terminie do dnia 31.05.2021. Tylko kandydaci zgłoszeni wcześniej pisemnie do biura PZŁucz. mogą kandydować w wyborach na funkcję Prezesa w Związku. Inni kandydaci nie mogą być zgłaszani przez Delegatów PZŁucz. w czasie trwania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów PZŁucz. w dniu 4.09.2021r.
2. Kandydaci na członków Zarządu PZŁucz. w ilości od 6 do 8 mogą być wybierani spośród delegatów WZSW zgłoszonych w terminie do 15.07.2021, delegatów obecnych na WZSW i spośród zaproszonych gości.
3. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej PZŁucz. w ilości od 3 do 5 mogą być wybierani spośród delegatów WZSW zgłoszonych w terminie do 15.07.2021, delegatów obecnych na WZSW i spośród zaproszonych gości.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oświadczenie lustracyjne

[ 3-09-2021, 11:27 ]

Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) członek zarządu polskiego związku sportowego nie może być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2032 z późn. zm.), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

Obowiązkom lustracyjnym podlegają wyłącznie członkowie zarządu polskiego związku sportowego, gdyż są oni zaliczani do funkcjonariuszy publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 60 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm., dalej: ustawa o ujawnianiu). Obowiązek ten dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.

 

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji (art. 7 ust. 2 ustawy o ujawnianiu). Kandydaci winni złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z załącznikiem nr 1a do ustawy o ujawnianiu.

 

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia (art. 7 ust. 3 ustawy o ujawnianiu). W takiej sytuacji osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2a do ustawy o ujawnianiu.

 

Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia osoby zobowiązane składają wyłącznie ministrowi właściwemudo spraw kultury fizycznej, który zgodnie z art. 8 pkt 56 ustawy o ujawnianiu, jest właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do członków zarządu polskiego związku sportowego.

Należy przy tym podkreślić, że realizacja tego obowiązku związana jest z każdorazowym powołaniem osoby zobowiązanej w skład zarządu polskiego związku sportowego oraz nie wymaga uprzedniego wezwania, czy zawiadomienia.

 

Z uwagi na charakter przekazywanych informacji, oświadczenia lustracyjne proszę umieszczać w odrębnej kopercie z dopiskiem „PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO DEPARTAMENTU KONTROLI I NADZORU – BEZ OTWIERANIA”. Tak oznaczoną kopertę proszę zamieścić w kopercie zaadresowanej na Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (ADRES: ul. Krakowskie Przedmieście 15/1700-071 Warszawa). Oświadczenie lustracyjne można także złożyć osobiście w kancelarii Ministerstwa w godzinach pracy urzędu. W takim przypadku oświadczenie również proszę złożyć w zamkniętej kopercie ze wskazanym powyżej dopiskiem.

 

Załączniki dostępne poniżej: 

Oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 1a        
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 2a

Sprawozdania PZŁucz

[ 2-09-2021, 20:40 ]

Lista delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze - Kraków 4.09.2021

[ 18-08-2021, 08:45 ]
Polski Związek Łuczniczy publikuje listę wyłonionych delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 4 września 2021 roku w Krakowie....   [ więcej ]

Najlepsza 10-tka klubów

[ 17-06-2021, 08:24 ]

Ranking współzawodnictwa sportowego PZŁucz., za kadencję 2017 - 2021. 

 

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego zatwierdza 10 najlepszych klubów w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego PZŁucz., na podstawie 27 ust. 1 lit a) Statutu.

 

LP

NAZWA KLUBU

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW

1

LKS Łucznik Żywiec

32 373

2

SŁ Marymont Warszawa

17 247

3

KS Społem Łódź

14 433

4

UKS Talent Wrocław

8 766

5

KS Stella Kielce

8 478

6

KS Obuwnik Prudnik

8 137

7

MLKS Czarna Strzała Bytom

6 566

8

AZS OŚ Surma Poznań

5 269

9

KS Płaszowianka Kraków

4 587

10

GLKS Unia Pielgrzymka

4 368

 

Kalendarium wyborcze nowych władz PZŁucz. w roku 2021

[ 17-06-2021, 08:12 ]

Polski Związek Łuczniczy ogłasza
ostateczne kalendarium wyborcze nowych władz PZŁucz. w roku 2021

Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego Uchwałą nr 12/6/2021 z dnia 12 czerwca 2021 roku zatwierdza ostateczne terminy w kalendarium wyborczym na wybór nowych władz PZŁucz. w roku 2021 – 4 września 2021 roku w Krakowie.

 1. Do 31.05.2021r. - weryfikacja członków statutowych PZŁucz. i ustalenie przez Zarząd PZŁucz. członków statutowych uprawnionych do udziału w konwencjach wojewódzkich

 2. Do 31.05.2021r. - zgłaszanie się kandydatów na funkcję Prezesa PZŁucz. przez
  zainteresowane osoby, kluby sportowe, okręgowe związki łucznicze

 3. Do 10.06.2021r. - opracowanie rankingu współzawodnictwa klubowego PZŁucz. – „10” najlepszych klubów za lata 2017-2018-2019-2020 i do 10.06.2021.

 4. Do 10.07.2021r. - przeprowadzenie konwencji wojewódzkich przez wytypowane okręgowe związku łucznicze i wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZŁucz. 2021

 5. Do 15.07.2021r. - dostarczenie do biura PZŁucz. listy wraz z adresami wybranych delegatów na WZSWD PZŁucz. na konwencjach wojewódzkich

 6. Do 20.07.2021r. - zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu PZŁucz. i Komisji Rewizyjnej przez okręgowe związki łucznicze i kluby sportowe

 7. Do 20.07.2021r. - opublikowanie przez PZŁucz. listy uprawnionych delegatów na WZSWD PZŁucz. na stronie internetowej PZŁucz.

 8. Do 31.07.2021r. - wysłanie imiennych zawiadomień/zaproszeń do wybranych delegatów wraz ze sprawozdaniami z działalności Władz PZŁucz., Działu Szkolenia i biura PZŁucz. za ostatnią kadencje: 2017-2021 przez Sekretarza Generalnego PZŁucz.

 9. Do 31.07.2021r. - wysłanie przez biuro PZŁucz. projektu zweryfikowanego statutu PZŁucz. do zatwierdzenia na WZSWD PZŁucz. w Krakowie w dniu 4.09.2021r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego - 04.03.2018 r.

[ 23-03-2018, 13:50 ]
W załączeniu dokumentacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgeomadzenia Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego z 4 marca 2018 r....   [ więcej ]