PL
EN

Zgromadzenia Delegatów PZŁucz

Oświadczenie lustracyjne

[ 3-09-2021, 11:27 ]

Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) członek zarządu polskiego związku sportowego nie może być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2032 z późn. zm.), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

Obowiązkom lustracyjnym podlegają wyłącznie członkowie zarządu polskiego związku sportowego, gdyż są oni zaliczani do funkcjonariuszy publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 60 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm., dalej: ustawa o ujawnianiu). Obowiązek ten dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.

 

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji (art. 7 ust. 2 ustawy o ujawnianiu). Kandydaci winni złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z załącznikiem nr 1a do ustawy o ujawnianiu.

 

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia (art. 7 ust. 3 ustawy o ujawnianiu). W takiej sytuacji osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2a do ustawy o ujawnianiu.

 

Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia osoby zobowiązane składają wyłącznie ministrowi właściwemudo spraw kultury fizycznej, który zgodnie z art. 8 pkt 56 ustawy o ujawnianiu, jest właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do członków zarządu polskiego związku sportowego.

Należy przy tym podkreślić, że realizacja tego obowiązku związana jest z każdorazowym powołaniem osoby zobowiązanej w skład zarządu polskiego związku sportowego oraz nie wymaga uprzedniego wezwania, czy zawiadomienia.

 

Z uwagi na charakter przekazywanych informacji, oświadczenia lustracyjne proszę umieszczać w odrębnej kopercie z dopiskiem „PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO DEPARTAMENTU KONTROLI I NADZORU – BEZ OTWIERANIA”. Tak oznaczoną kopertę proszę zamieścić w kopercie zaadresowanej na Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (ADRES: ul. Krakowskie Przedmieście 15/1700-071 Warszawa). Oświadczenie lustracyjne można także złożyć osobiście w kancelarii Ministerstwa w godzinach pracy urzędu. W takim przypadku oświadczenie również proszę złożyć w zamkniętej kopercie ze wskazanym powyżej dopiskiem.

 

Załączniki dostępne poniżej: 

Oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 1a        
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 2a