PL
EN

Łucznictwo paraolimpijskie

Regulamin powoływania kadry narodowej osób niepełnosprawnych na II półrocze 2015r. i I półrocze 2016r. został zatwierdzony uchwałą Zarządu PZŁucz 27 listopada 2014r.

[ 28-11-2014, 14:14 ]   Zarząd  Polskiego  Związku  Łuczniczego   uchwalił  regulamin  powołania  kadry
narodowej osób niepełnosprawnych (zwanej dalej kadrą narodową) na  II  półrocze  2015r.  i   I   półrocze   2016r. - łuki  paraolimpijskie.    

 

  1.Skład kadry narodowej  osób niepełnosprawnych na każde półrocze  ustala  Zarząd  PZŁucz. na wniosek  Kierownika Wyszkolenia PZŁucz.

 

 2. Ilościowy  skład  kadry  może  liczyć do:

                       10  zawodników       i           10  zawodniczek w łukach paraolimpijskich

                         5 zawodników        i            5 zawodniczek w łukach bloczkowych

 

3.   Do kadry  narodowej  na  dane  półrocze  mogą  być  powołani   zawodnicy:

 

Półrocze

rok  urodzenia

II  półrocze  2015r.

1999   i  starsi

I   półrocze  2016r.

2000  i  starsi

 

4. Powołany  do  kadry  narodowej  zawodnik  musi  posiadać co najmniej I klasę sportową
i orzeczenie o niepełnosprawności zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

5. Zawodnik  powołany  do kadry  narodowej  musi  posiadać aktualnie  ważną licencję zawodnika  przyznaną przez  Polski  Związek   Łuczniczy. Zgłaszając wniosek
o przyznanie lub przedłużenie ważności licencji zawodnik ma obowiązek załączenia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. W przeciwnym przypadku nie będzie brany wynik do rankingu.

 

6. Skład  kadry  narodowej zostanie  ustalony  na  podstawie wyników uzyskanych  przez  zawodników  tylko  na  torach  otwartych, udokumentowanych protokołami z tych  zawodów  dostarczonych  do    Polskiego  Związku Łuczniczego  
w terminie i zgodnie  z ustalonymi  wymogami.

       a/   kadra  na  II  półrocze  2015r.          ---       tylko  wyniki  z  I  półrocza  2015r.

       b/   kadra  na  I   półrocze  2016r.          ---       tylko  wyniki  z  II  półrocza 2015r.

 

7. Skład  kadry  narodowej na  dane  półrocze zostanie  ustalony:

      a/   na  II  półrocze   2015r.        ---    w  terminie     do   31   lipca  2015r.

      b/   na  I   półrocze   2016 r.       ---    w  terminie     do   20   listopada 2015r.

 

8. Wynik zawodnika uzyskany w zawodach łuczniczych, który w czasie  startu
w tych  zawodach nie  będzie miał aktualnie ważnej  licencji zawodnika przyznanej przez  Polski  Związek  Łuczniczy nie  będzie  stanowić podstawy do  zaliczenia  tego  wyniku do ustalenia  kadry.

 

9. Na każde półrocze ustalony  będzie wykaz  zawodów z których na podstawie uzyskanych  wyników  zostanie ustalony   ranking do  powołania  kadry  narodowej.

 

10. Kadra  narodowa na  dane  półrocze  zostanie  ustalona  na podstawie  rankingu 
z  sumy   / obowiązkowo /  3   najwyższych    wyników  z   3  różnych   zawodów  
w   konkurencji: Ł-AB – łuki paraolimpijskie, 2x50m w konkurencji łuków bloczkowych. Obowiązuje pkt 5 niniejszego regulaminu w zakresie orzeczenia
o niepełnosprawności i licencji PZŁucz. W przeciwnym przypadku nie będzie brany wynik do rankingu.

 

11. W przypadku uzyskania w rankingu do kadry  narodowej takiej samej ilości punktów  przez  2  lub  więcej zawodników  o miejscu przy powołaniu do kadry decydować będzie wyższy wynik uzyskany w zawodach w konkurencji 
Ł-AB – łuki paraolimpijskie,  2x50m w konkurencji łuków bloczkowych.

Wykaz plików:

Regulamin .pdf PDF DOC XLS ZIP